சிலி

More: சாண்டியாகோ , சான் Pedro de Atacama , வியன்னா டெல் மர் , ஈஸ்டர் தீவு , வ்யால்பரேஸொ , அறிக , போர்டோ நேட்டல்ஸ் , புட்ரே , ராபின்சன் குரூஸ் தீவு , காலமா , தேமுக்கோ , பியூர்டோ மான்ட் , சிலி சிக்கோ , போர்டோ வாரஸ் , Pichilemu , Curico